Aktuellt:

Preemraff Göteborg

Mark och miljödomstolen i Vänersborg beslöt 2021-09-10 att ge Preemraff Göteborg ett nytt tillstånd till och med år 2036 där de får öka produktionen med 25%. De får fortsätta att processa 6 miljoner ton råolja som tidigare och dessutom processa 1,6 miljoner ton bioråvara. Vi gick ut med en uppmaning att överklaga domen för Preem Göteborgs nya tillstånd. Trots kort överklagandetid skickades ändå in hela 110 ÖVERKLAGANDEN från organisationer och privatpersoner! Fantastiskt resultat! Dessutom har många som överklagat begärt INHIBITION, något som Mark-och Miljöverdomstolen då tar ställning till om Preem får börja bygga ut innan ärendet är färdigbehandlat. Nu är det Mark-och Miljöverdomstolen som kommer att ta ställning om de kommer att pröva domen. Det kan ta tid. När Preem Lysekils tillstånd att bygga ut överklagades tog det 8 månader innan Mark-och Miljööverdomstolen beslutade att ompröva domen. Och ytterligare 9 månader innan domstolsförhandlingarna ägde rum i Lysekil 10 mars 2020.

Utsläppen av koldioxid kommer att öka på raffinaderiet
Utsläppen av koldioxid på raffinaderiet kommer att öka med 50%, från 0,62 miljoner till 0,95 miljoner ton per år. Preemraff Göteborg kommer att gå från att vara Sveriges åttonde största utsläppare till att bli den sjätte största. Att det blir 50% utsläppsökning på raffinaderiet när produktionen ökar med 25% beror på att de ska använda stora mängder fossilgas för att omvandla biooljor till bensin och diesel. Naturvårdsverket har gjort en underrättelse till regeringen om denna stora ökning men regeringen har ignorerat det.

Utsläppen av koldioxid kommer att öka i användarledet
Då Preem ges tillstånd att processa 25% mer olja så kommer utsläppen att öka med 25% i användarledet dvs i fordon, flygplan och maskiner som går på bensin eller diesel. De årliga utsläppen av koldioxid i användarledet blir 15,4 miljoner ton. Som jämförelse så är Sveriges nationella utsläpp av fossil koldioxid ca 48 miljoner ton per år.

Sammanlagt under de 14 åren som tillståndet gäller blir utsläppen ca 215 miljoner ton koldioxid. Av Preemraff Göteborgs produktion går ca två tredjedelar på export och en tredjedel säljs i Sverige. Utsläppen i Sverige av Preemraff Göteborgs produkter blir 71 miljoner ton koldioxid vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av hela Sveriges återstående utsläppsbudget. Och detta för bara ett raffinaderi. Sverige har två till raffinaderier, Preemraff Lysekil och St1 Göteborg.

Kalhyggen kommer att öka och artrikedomen kommer att minska
Preemraff Göteborg ska raffinera 1,7 miljoner ton biooljor per år. Det krävs att miljoner och åter miljoner träd huggs ner för detta. Kalhyggena kommer att öka och artrikedomen kommer minska. Den kolinlagring som finns i vår skog kommer att förbrännas i fordon och flygplan. Det tar 60-100 år innan kol lagras i den uppväxande skogen och den tiden finns inte nu i den akuta klimatkrisen.

Ett orimligt beslut som måste stoppas
Detta är ett fullständigt orimligt beslut i en tid när alla koldioxidutsläpp snabbt ska avvecklas. Det bryter mot all vetenskaplig kunskap om koldioxids påverkan på klimatet. Det bryter mot Sveriges godkännande av Parisavtalet. Det bryter mot EU överenskommelser och det bryter mot Sveriges nationella klimatmål. Utsläppen av den tillkommande produktionen av biodiesel och bioflygbränsle ger mycket stora utsläpp och är inte koldioxidneutrala som Preem och domstolen påstår. Det är ett slående bevis för att våra myndigheter återigen tar beslut om Preemraff som är helt utan kontakt med vetenskap och med den verklighet vi lever i med den pågående klimatkatastrofen. Här måste återigen bli ett kraftigt svar från människor och organisationer som har tagit till sig den vetenskapliga kunskapen om klimatet.

Vad har hänt tidigare i målet
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöförvaltningen i Göteborg och några fler lämnade in yttranden på Preems ansökan. Alla instanser föreslår i sina ställningstaganden till domstolen ett godkännande av utbyggnad- trots att de invänder mot utökade koldioxidutsläpp! Vi lämnade också in vårt yttrande, där vi motiverade varför ansökan skulle avslås. Du kan läsa alla officiella handlingar vi begärt ut här.

Våra överklaganden har avvisats
Efter lång väntan fick det stora flertalet  av dem som överklagat besked att Mark- och miljööverdomstolen  beslutat  avvisa våra överklaganden. Beslutet daterat 220118  motiveras enligt 16 kap. 12§, 1:a stycket i miljöbalken att bara den som är berörd på ett mer konkret sätt än befolkningen i stort har rätt att överklaga som enskild. En enskild kan inte heller grunda sin klagorätt  på allmänna intressen.
Fortfarande har inte Mark- och miljööverdomstolen behandlat alla överklaganden.
Vad kan vi göra nu?
- Att undersöka hur vi kan styrka vår klagorätt och vilka möjligheter lagstiftningen ger för att värna de åtaganden Sverige förbundit sig till enligt Parisavtalet. Det är en principiellt viktig fråga för miljörörelsen. 
- Skriva insändare, göra aktioner, dela ut flygblad, dra ihop webbinarier m.m. för att kräva att en utbyggnad stoppas.
- Påvisa biodrivmedelsbluffen! 

(uppdaterad 2021-09-20)

Aktuellt:

Preemraff Lysekil

Preemraff har ansökt hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om tillstånd att bygga om och utvidga Synsatanläggningen och verksamhet som ska processa förnybara råvaror vid Preemraff Lysekil.

Domstolen har bett Preem göra kompletteringar som nu har skickats in. Preem framställer här den utvidgningen av verksamheten och utökningen av koldioxidutsläpp som det innebär, som en del i vägen till ett hållbart samhälle. Det är viktigt för Preem att ge en sådan bild, eftersom de är beroende av externa finansiärer, och hållbarhetsperspektivet är avgörande vid bedömning av risker vid investeringsbeslut.

Av ansökan framgår att Preem inte avser att genomföra några förbättringar, förutom att de blandar in en högre andel förnybara råvaror, bland annat skogsråvaror. Men ska det ses som förbättring? Förnybara råvaror som ska användas ger upphov till samma eller högre koldioxidutsläpp och påverkar klimatet på samma sätt som koldioxid från fossila utsläpp! Med tanke på tidsperspektivet, den korta tid vi har på oss för att undvika okontrollerbara tröskeleffekter, så bör en högre andel förnybar råvara behandlas som vilka koldioxidutsläpp som helst. Skogen gör dessutom mest klimatnytta om den får stå och kan då utgöra en kolsänka.

Vad ska vi då tänka om Preems kampanj för klimatet i sommar: Preem släpper ny hållbarhetskampanj – uppmanar till sänkt fart i sommar [länk till artikel] där Preem uppmanar bilister att sänka farten med 10 km/tim i sommar för att därigenom minska utsläppen med 10 procent. Detta är baserat på beräkningar som gjorts hos Preem. De som kör bil ska alltså minska utsläppen, men inte Preem!

Inom nätverket Stoppa Preemraff är det flera organisationer och enskilda som kommer skicka in yttranden för att uppmana Mark- och miljödomstolen att avslå Preemraffs ansökan om att utvidga verksamheten och öka utsläppen.

Du kan själv komma in med synpunkter till domstolen, men det måste vara Mark- och Miljödomstolen tillhanda innan den 5 juli. I så fall ska de skickas via e-post till [email protected]. Ärendet har målnummer M5514-20. Handlingarna finns hos domstolen och hos aktförvararen Lena Josefsson, kommunhuset Lysekil [email protected] Det har betydelse att fler skickar in synpunkter i form av s.k. yttranden. Det ger en bild av hur stort intresset för frågan är hos allmänheten – och det är bara de som har skickat in som får möjlighet att delta i förhandlingarna. Du kan läsa alla officiella handlingar vi begärt ut här.

(uppdaterad 2021-06-27)